Monthly Archives: January 2016

ครั้งนี้ผมทำได้เพียบเทา่นี้จริ งๆ รักษาสิวผด

ครั้งนี้ผมจะบอกว่าเพ่ือน ๆ ครับ ผมทำได้เพียงเท่านีเจริง ๆนะครับ ผมจะบอกว่าหลา ยๆ ครั้งที่ว่าหลาย ๆ คนที่ต้องการ ก็มาหาทางเพือ่ให้เจอทางออกมาเพื่อทางที่ดีที่สุด เท่านี้จิร งๆ น้อง ๆบอกว่าจะต้องการแบบไหน ผมก็ต้องการไปหาให้มาจริง ๆ นะครับ มาเลยครบัที่นี่หละครับ ที่เพ่ือน ๆ เองจะบอกเท่านั้นเอง รักษาสิวผด